Lestonnac Badalona

Lestonnac Badalona

Metodologies Actives

La personalització és una de les nostres senyes d’identitat. Des d’ella l’alumne és centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. Entenem que per a això, els educadors de la Companyia de Maria eduquen des d’una "Relació que acompanya, integra i fa créixer".

El procés d’ensenyament-aprenentatge es desenvolupa en les nostres aules de  manera molt diferent tenint sempre com a protagonista l’alumne mateix.

Aquest estil d’ensenyament-aprenentatge permet que l’alumnat desplegui destreses de la vida real i aprengui tot fent front a problemes i desafiaments.

Les nostres programacions desenvolupen en els nostres alumnes les distintes capacitats, competències i intel·ligències. Busquem promoure el raonament crític, la creativitat, desenvolupar una visió holística de la realitat, estimular  l’autoregulació de l’aprenentatge, adquirir l’hàbit per al treball en equip, la capacitat per a aprendre a aprendre i l’habilitat per a afrontar  els problemes i la presa de decisions.

 

Aprenentatge Cooperatiu

L’Aprenentatge Cooperatiu com a metodologia de treball permet enfortit les relacions, el lideratge, la comunicació, les habilitats socials i la personalització de l’aprenentatge. Treballem junts per a aconseguir objectius compartits.

Les característiques de l’aprenentatge cooperatiu són:

- Interdependència positiva.

- Responsabilitat individual.

- Desenvolupament d’habilitats interpersonals i de petit grup.

 

IntegraTICs

La integració d’eines de tractament de la informació ens possibiliten un canvi metodològic i ens ajuden a què l’alumne sigui agent del seu aprenentatge desenvolupant el sentit crític i la capacitat de discernir.

 

L'escola, tal com consta en l'Objectiu General de Centre pretén potenciar la inclusivitat en un marc de treball competencial i cooperatiu.
El nostre potencial educatiu es basa en el fet de no excloure ningú, de crear comunitats acollidores independentment del país d'origen, la cultura, el sexe, l'escala social ...
És per això que els programacions són elaborades pel claustre de professors basant-se en els principis competencials de l'educació i en els del treball cooperatiu com a metodologia bàsica, però no única. Les seves característiques principals són:


1.-La personalització de l'aprenentatge:

  • Adequació i ajust del que s'ensenya i com s'ensenya a les característiques pròpies del nostre alumnat
  • "Programació múltiple" consistent en la utilització de múltiples formes de comunicar els coneixements i de presentació de les activitats i múltiples formes d'avaluar segons les formes de ser i d'aprendre de l'alumnat d'un mateix grup classe.

2.-Autonomia de l'alumnat:

  • Quan més autònoms siguin els/les alumnes  més dedicació podrà tenir el professorat per ajudar a qui més ho necessiti.

3.-Estructuració cooperativa de l'aprenentatge:

  • Estructurar la classe de manera que el / la mestre no sigui l'únic que "ensenya". L'alumnat organitzat en petits grups de treball cooperatiu és capaç d'ajudar els uns als altres i potenciar les seves habilitats i qualitats.

 

Una proposta educativa de treball competencial porta a treballar amb una metodologia que tingui en compte la integració de coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia personal de l'alumnat que permet prendre consciència del propi procés d'aprenentatge.

 

Us deixem un petit vídeo on podeu veure el treball del raonament matemàtic i la resolució de problemes a través dels Escape Problems.