Lestonnac Badalona

Lestonnac Badalona

Educació de la Interioritat

L’Educació de l’ésser ha estat una constant en la nostra educació. Santa Joana de Lestonnac, des de molt jove, en la seva vida va escoltar “No deixis apagar la flama”. Aquesta expressió ha estat com un mantra per a nosaltres.

La interioritat és aquest espai en el qual s’integra la dimensió corporal, amb els pensaments, sentiments, creences i emocions per a sentir-nos éssers unificats.

Tenim cura de la dimensió interior de tota la Comunitat Educativa perquè pensem que el que ens passa per dins, en el nostre món interior, és molt important per al correcte desenvolupament de totes les dimensions de la persona.

El Projecte i d’Educació de la Interioritat és present a tots els col·legis. És un projecte que parteix de la vivència personal, per tal que en el dia a dia del col·legi i en la forma d’educar s’integrin pràctiques educatives de respiració, relaxació, silenci, gestos, obertura a la transcendència…que ens facin ésser més conscients de la dimensió interior de les persones. 

Quan parlem de la dimensió d’interioritat parlem d’educar-la  de manera progressiva, de desenvolupar la vida interior que tot ésser humà té, independentment de les seves creences. De tal manera  que es tingui en compte, tant el procés maduratiu com el bagatge i experiències adquirits.

Els documents referents en el treball de la interioritat són el Projecte Universal Companyia de Maria com a marc situacional, el Projecte “i”, on es recull tota la teoria del Projecte d’Interioritat de la Companyia de Maria, el Pla Pastoral de Centre, que recull aquest aspecte i finalment el PEC i el Projecte Curricular de Centre on es concreta la nostra acció educativa.

L’objectiu principal del Projecte d’Interioritat de Centre és desenvolupar en l’alumnat l’autoconeixement, unificar les dimensions de la persona i promoure l’obertura a la transcendència. Per això, es treballa a partir del desenvolupament de les seves competències emocionals, per intentar aconseguir millorar el seu estat d’ànim, la seva autoestima, les seves relacions amb els altres i ser feliços.