Relació Família-Escola

La nostra relació família-escola s'emmarca dins de diferents àmbits.

1.-Relació família-escola de presentació del nou curs:

En aquestes reunions que es realitzen al principi del primer trimestre des p-3 a 4t d'ESO s'explica el funcionament del curs i els seus aspectes més normatius i de funcionament

2.-Reunions individuals amb les famílies:

Al llarg del curs totes les famílies tenen com a mínim una reunió amb la tutora o tutor per fer un seguiment del procés de formació del seu fill o filla. S'enumeren tant aspectes positius com aquells en què es pot millorar. Sempre que sigui necessari es programa una reunió amb la família.

3.-Reunions col·laboratives per cursos.

Generalment en el segon o tercer trimestre tots els nivells educatius del centre programen activitats en què les famílies i els alumnes interactuen i treballen conjuntament.

4.-Reunions demostratives

Són reunions en les quals l'alumnat fa alguna representació teatral, musical, poètica, artística davant de les famílies.

5.-Reunions individuals de recollida d'informes.

En finalitzar el curs totes les famílies tenen una reunió amb el / la tutor / a per valorar com ha anat el curs i rebre els informes corresponents.

6.- Activitats escolars amb pares i mares.

Activitats realitzades pels/ les alumnes on els pares i mares hi són convidats a participar.

7.- Col·laboracions de pares i mares.

Al llarg del curs demanem col·laboracions dels pares i mares en les celebracions, actes, sortides i festes escolars.